Да отгледаш екоактивисти

Напоследък непрекъснато се говори за климатични промени, екологични кризи и за надигащите се протестни движения, свързани с тях във всички краища на света.

Дали еко-активистите  са съвременните бунтари, които  търсят поводи да изразят гнева  на младите или са пробуждащото се човечество, което осъзнава единството си с всички живи същества и своята планета и не иска да продължи по пътя на тяхното унищожение, пътят по който безразсъдно вървим хилядолетия вече?

На пръв поглед  еко-активизмът е движение насочено навън към нашата жизнена среда и обществото, което бездейства срещу разрухата, но той е и път навътре,  към самите нас  и нашата готовност да сме промяната, която искаме да видим в света.

Първата основна причина за възникването на еко-активизма са щетите на планета Земя, които сме нанесли  в качеството си  най-високоразвит вид - поради невежество и алчност и небрежност и мързел. Климатичните промени са само един от заплашителните симптоми. Само два три факта като : ако не се предприемат мерки веднага,  следващите поколения хора ще трябва да живеят на едно загиващо небесно тяло и да съсредоточат живота си единствено върху физическото оцеляването, ако изобщо ще е възможно такова. 

Втората основна причина е невъзможността или нежеланието на националните и наднационални  управленци и институции да се справят с  екологичните проблеми – и локални, и глобални. Зависимостта им от големите корпорации, които с дейността си ги причиняват е очевидна и засега непреодолима. Мерките, които се предприемат са козметични и предизвикват недоумение. Необходима е решителната намеса на самите граждани, на които се налага  едва ли не силово да изискват отговорните институции да извършват функциите си.

Третата причина е посоката към физическа и морална деградация, към която сме тръгнали през последните 50 години чрез налагане на консуматорска ценностна система. Ще станем ли трагикомичният пример във вселенската история за „земляните, изконсумирали планетата си под формата на опаковки на продукти, много от които са изхвърлени дори без да са използвани“!?.  

Днес всички заинтересовани страни - учените, управленските експерти, лидерите на екологични движения,  съзнателните и загрижени хора са единодушни, че за да има забележима положителна промяна на планетата  е  необходим холистичен, системен  подход към решаването на екологичните проблеми, държавна воля и механизми за прилагането й, от една страна,  но и активно участието на гражданите, от друга.

Обучението на новите поколения в екологично мислене и активно гражданство би трябвало да е не по-малко важно от всички други предмети в  училищната програма.  Но все още сме много далеч от това. Формалното образование стига до представянето и на тази материя в хербаризиран и безжизнен вид. В класните стаи младите хора трудно могат да почувстват сериозността на екологичните проблеми, да осъзнаят нашата изключителна взаимосвързаност с  природата и да развият емоционална връзка с нея, както и да разберат практическите предизвикателства  във взаимодействието с нея.

Тази празнина  се опитват да запълнят все повече нестопански организации чрез различни форми на неформални обучения. През септември 2021 г. Сдружение „Надежда за нас-2008“ започна реализацията на проекта „Еко-образователните общности - вдъхновение за еко-активисти“, който се изпълнява с финансова подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия в партньорство със сдружение „Тринога“, фондация УРА ГОРА и сдружение „Дами канят“. Основната цел на проекта е създаване и прилагане на иновативен устойчив модел за обучение на еко-активисти в реално функциониращи образователни еко общности.


Проектът адресира няколко дефицита, свързани с организирането на образователни екологично ориентирани дейности в България:

Първо, липсата на естествена обучителна среда и утвърдена технология за разпространяване на практически знания и умения за опазване и възстановяване на околната среда в България. Проектът отговаря на реално проявена потребност на много младежи да се учат да бъдат активни граждани чрез реални действия и живот в природна среда. Пандемията Ковид 19 засили тази нагласа. Години наред участващите в проекта еко-групи постепенно се превърнаха в самоиздържащи се еко-общности, обучаващи доброволци, но това все още става по един недостатъчно организиран начин.

Второ, еко-защитническите дейности винаги се случват като краткотрайни акции, необхващащи природните процеси в тяхната цялостност. Живеейки сред природата и грижейки се за определени ареали от нея, прилагайки рекреативно земеделие и пермакултурни принципи, партниращите в проекта еко-общности показват как грижата за природата трябва да се прилага чрез системен, устойчив подход, за да може реално да противодейства на климатичните промени.

Трето, еко-активистките групи и общности все още не взаимодействат достатъчно помежду си и с местните общности и власти и не участват активно в разработването и прилагането на еко и образователни политики в България. Новите вълни еко-активисти имат нужда да научат как практически да правят това.

Проектът повиши капацитета на еко-общностите, като подобри физическите им условия за приемане на желаещи да се обучават и доброволци, подпомогна  популяризирането  на дейността им и взаимодействието им с местните общности и власти.  В четирите образователни еко-общности бяха проведени обучителни лагери със 100 младежи, основно от групата на NEETs. (младежите които не са обхванати в учение или заетост, които в България са около 26% от населението на възраст 18- 29 години). Лагерниците живяха сред природата една седмица, извършваха дейности по опазване и почистване на околната среда, усвояваха трудови физически, селско-стопански и еко-активистки умения.  Заедно с норвежкия партньор художникът Йонас Ландстад  изготвиха скулптори от остатъчни дървесни материали, които бяха изложени по време на концерта под надслов „Земята ти говори“, проведен в гр.Кюстендил в края на септември.  

В дългосрочен план проектът съдейства за създаването на нова, устойчива образователна среда в четири различни локации, предлагаща модел за обучение на млади хора, желаещи да развиват природозащитнически дейности като начин на живот сред природата. Този модел и разработените наръчници за обучаеми и обучители са предложени за ползване на нестопански организации от България, на училищни ръководства, на експерти от Министерството на Образованието и Науката и на представители на общинските администрации и местни инициативни групи.

Всеки желаещ може да получи и използва разработените материали и да се запознае с  документално-рекламния видео-материал  тук   https://youtu.be/kH-zF_1EFkQ

За актуална информация посещавайте ФБ групата „Образователни Екообщности-вдъхновение за Екоактивисти

Този публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от бенефициента сдружение „Надежда за нас-2008“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

www.activecitizensfund.bg


 

 

 

 

 

 

 

(0)Коментари

За да оставите коментар е необходимо да влезете с Вашия профил. Ако все още нямате собствен профил можете да се регистрирате тук.