Във Варна утре започва среща по проектFoodChains 4 EU/ Укрепване на регионалните иновационни политики за изграждане на устойчиви хранителни вериги

В периода 14-17 май 2018 година във Варна ще се проведе среща на партньорите по проект FoodChains 4 EU/ Укрепване на регионалните иновационни политики за изграждане на устойчиви хранителни вериги с цел обмяна на опит в областта на иновациите във всички етапи и аспекти на хранителната верига. FoodChains 4 EU ще се съсредоточи върху иновациите, които допринасят едновременно за екологичната устойчивост на хранителната верига и за социалната устойчивост чрез увеличен достъп до висококачествени храни. Принос за успешната обмяна на  опит ще имат фирми от хранителната верига и организации,  част от иновационната инфраструктура в Община Варна.

Програмата на събитието включва работни срещи на 15.05.2018 от 10.00 - 12.00 и на 17.05.2018 година от 12.00 до 16.00. в зала ДИОНИС,  DoubleTree by Hilton Hotel, Златни пясъци и посещения до иновативни компании от региона. Български и чуждестранни експерти от партньорските региони ще търсят отговор на въпросите:

1. Успешни бизнес модели за комерсиализация на иновации в хранителната верига

2. Успешни модели за управление на хранителни отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено хранене, търговските обекти и подобни отпадъци от хранително-вкусовата промишленост

 

FoodChains 4 EU цели подобряване на регионалните политики и инициативи в партньорските региони за създаване на иновативни хранителни вериги, които съответстват на бъдещите тенденции в сектора на производство, съхраняване и маркетинг на храни и на нарастващите изисквания на потребителите в ЕС.

 

В проекта работят съвместно:

-  Провинция Флеволанд и Университет AERES, Кралство Нидерландия

- Регион Голям Манчестър, Oldham metropolitan Borough Council и Университет Manchester Metropolitan University; Великобритания

- Регион Емилия-Романя и Университет Università Cattolica del Sacro Cuore, Италия,

- Регион Марамуреш, Румъния,

- Фондация „Евро-перспективи” и Университет по Хранителни Технологии, Пловдив, България,

 

Нарастващото население в Европа има все по-големи очаквания, свързани с качеството и устойчивостта на храните, по отношение на преработката, опаковането, съхранението, намаляването на отпадъците, дистрибуцията и търговията на дребно. Иновациите играят ключова роля в посрещането на тези нужди и насърчаването на устойчиви хранителни вериги, подходящи за бъдещето.

 

Във всичките региони, партньори по проекта, сектор храни е от голямо значение и осигурява социални и икономически ползи за своите граждани. Всеки регион обаче признава, че единственият начин да останат конкурентоспособни е да подобрят устойчивостта на този сектор. Това изисква иновации във всички етапи и аспекти на хранителната верига, които  

допринасят едновременно за екологичната устойчивост на хранителната верига и за социалната устойчивост чрез увеличен достъп до висококачествени храни.

 

Проектът цели да насърчи взаимодействието между науката и бизнеса с цел разработване и внедряване на технологични иновации в МСП.

 

За успеха на проекта е необходимо:

 

Ø  регионалните власти и университетите да си сътрудничат във всеки регион със заинтересованите страни;

Ø  да споделят и обменят своя опит в иновациите в областта на храните по време на серия от партньорски проверки и събития за обмяна на опит.

 

Въз основа на този обмен всеки регион ще разработи и приложи план за действие, който ще позволи на предприятията от регионите по проекта да предоставят устойчиви иновации в хранителната верига.

 

В България основният инструмент, предмет на проекта е ОПИК 2014-2020, Приоритетна ос 1: Технологично развитие и иновации, 1.1.Технологично развитие и иновации, Специфична цел 1.1.:Повишаване на иновационната активност на предприятията на ОПОИ 2014-2020 г.

 

Разработеният План за действие в България ще цели да допринесе пряко за насърчаване на иновационната активност на предприятията в приоритетна тематична област на ИСИС „Здравословен начин на живот и биотехнологии“ чрез:

 

Ø  насърчаване на партньорството между иновативни предприятия и академични среди;

 

Ø  въвеждане на конкретни мерки за подкрепа на иновационните дейности в предприятията;

 

Ø  по-нататъшно развитие на съществуващи или въвеждане на нови финансови инструменти за финансиране на иновационни дейности;

 

Ø  подкрепа за изследователска и иновационна инфраструктура за нуждите на бизнеса;

 

Ø  интернационализация на иновационния процес;

 

Ø  популяризиране на добрите практики на иновационните дейности.

 

 

(0)Коментари

За да оставите коментар е необходимо да влезете с Вашия профил. Ако все още нямате собствен профил можете да се регистрирате тук.