Клубна карта

Информация за компанията Фирма: Фондация Евро – перспективи
Отрасъл: Обществени организации
Основна дейност: европейска интеграция
Град: София
Държава: България
Кратко представяне Мисията на Фондация „Евро-перспективи” (ФЕП) е да подпомага устойчивото развитие в Европа и да укрепва Европейската интеграция на Западните Балкани, като се стреми да бъде център за обучение и образование, обмяна на информация и опит и разработване на политики по устойчиво развитие. Целите на Фондация „Евро-перспективи” - Ускоряване на евроинтеграцията и гарантиране на устойчивостта на резултатите от интеграционния процес; - Подпомагане компетентните държавни органи при формиране на държавната политика, свързана с ефективното предоставяне на обществени услуги и реализиране на европейски политики; - Привличане на експертен потенциал за разработка и прилагане на успешни практики за публично и частно инвестиране; - Развитие и внедряване на модели на успешни партньорства; - Промотиране на иновациите и икономическото развитие, за да се подобри конкурентоспособността и заетостта в европейското пространство; - Подобряване обществените услуги в здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите и публичната и социална инфраструктура; - Допринасяне за опазването на околната среда, устойчивото ползване на природните ресурси и превенция на риска; - Подобряване на устойчивостта и публичността на защитените територии; - Подобряване на мобилността и устойчивия достъп до териториите и информационното общество; - Подпомагане на устойчивото градско развитие; - Развитие и утвърждаване на гражданското общество; - Защита правата на човека, подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация; - Подпомагане на младежки инициативи; - Мобилизиране на ресурси на Европейския съюз за намаляване на различията в развитието на глобално ниво. Сфери на действие - Разпространение на информация и ноу-хау, включително нови методи и подходи; - Проучване, анализ и разработване на политики/стратегии/програми/планове; - Разработване, организиране и предоставяне на образователни и обучителни програми и форми; - Установяване на механизми и системи за партньорство и работа в мрежи; - Провеждане на и подпомагане участието в международни, национални и регионални събития за обмяна на опит и кампании; - Подпомагане на обществени инициативи, основаващи се на устойчиво използване на природните ресурси; - Предоставяне на финансова и техническа подкрепа; - Работа от името на и подпомагане на властите на всички нива, нестопанските организации и бизнеса в набиране на средства; - Разработване, изпълнение и/или финансиране на проекти, включително демонстрационни проекти; - Лобиране и застъпничество; - Подпомагане координацията, обмяната на информация и опит при работа с държавни, регионални и общински органи, нестопански организации, търговски дружества, академичната общност и обществеността; - Организиране и провеждане на дискусии, семинари, кръгли маси, форуми, обществени обсъждания и други форми на консултации с обществеността/заинтересованите страни;