Клубна карта

Информация за компанията Фирма: Проект Life+
Отрасъл: Други
Основна дейност: европроект
Град: Балчик
Държава: България
Кратко представяне Проект „Опазване и възстановяване на приоритетни дъбови местообитания по крайбрежието на Черно море" е на стойност 681 831 евро и се разработва 3 години - от януари 2011 г. до декември 2013 г. Основен бенефициент е Държавното ловно стопанство в Балчик. Свързани бенефициенти са Държавното ловно стопанство Несебър, Изпълнителната агенция по горите - София и Опитната станция по дъбови гори - Бургас. Средствата са осигурени от финансовия инструмент „LIFE+" за 2009 г., компонент „Природа и биологично разнообразие". Проектът „Опазване и възстановяване на приоритетни дъбови местообитания по крайбрежието на Черно море" е първият у нас по програмата, който подпомага възстановяването на горски насаждения. Досега са печелени проекти по този финансов инструмент от неправителствени организации на природолюбители. За първи път държавна структура ще изпълнява дейности, финансирани от LIFE+. Държавното ловно стопанство Балчик поставя основите на уникален опит, на базата на който ще се търси финансиране и за останалите ловни стопанство в страната. Целта е възстановяване и дългосрочно опазване на хабитати на местни видове дъб по Черноморското крайбрежие. Държавното ловно стопанство Балчик се грижи по този проект за пет приоритетни типа месторастения (хабитати) на български видове дъб в прилежащите зони на Черно море. Дейностите се изпълняват в две целеви области (по регламента на Европейския съюз - за хабитатите и за птиците), които попадат в защитени зони от мрежата Натура 2000. Това са зоните „Долината на р. Батова" и „Емине-Иракли" по Регламента на ЕС за хабитатите и „Батова" - по Регламента на ЕС за птиците. И в двете области, представляващи автентичните черноморски дъбови гори, има големи територии във влошено състояние.